Wat zijn de taken van een jeugdraad? 

A. Het jeugdbeleid adviseren
Het gemeentebestuur is verplicht advies te vragen over alles wat te maken heeft met jeugdbeleid. De jeugdraad kan daarover ook op eigen initiatief advies geven. Jeugdbeleid gaat wat ruimer dan jeugdwerk. Jeugdwerk behelst enkel de vrije tijd, jeugdbeleid strekt zich uit over alles wat op de leefwereld van kinderen en jongeren effect heeft. Zo kan de jeugdraad advies geven over de thema’s als mobiliteit en welzijn. Het gemeentebestuur is verplicht te motiveren waarom ze afwijkt van de adviezen van de jeugdraad in het kader van de openbaarheid van bestuur.

De jeugdraad moet sowieso advies geven over het jeugdbeleidsplan en de verantwoordingsnota. Adviseren is dus in elk geval de eerste en belangrijkste taak van de jeugdraad!

Advieswerk hoeft niet noodzakelijk saai te zijn. Je kan met je jeugdraad inspelen op thema’s die leven bij kinderen en jongeren uit de gemeente. Om het fuifbeleid in de kijker te zetten kan je bijvoorbeeld een modelfuif organiseren.
Advieswerk betekent: je een beetje vastbijten in bepaalde thema’s. Wil je een goed advies uitbrengen dan is het inwinnen van voldoende en juiste informatie heel belangrijk: waarover gaat het? Wie zijn de belanghebbenden en welke relatie hebben ze tot elkaar? Wat zijn mogelijke gevolgen?

B. Overleg en coördinatie
Dit betekent inspraak organiseren over het jeugdbeleid of participeren in het jeugdbeleid. Bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid staat de jeugdraad mee in voor de organisatie van het overleg en de inspraak. Bijvoorbeeld vooral bij de opmaak en de uitvoering van een gemeentelijk jeugdbeleidsplan.

De jeugdraad is voor het jeugdwerk een uitstekende plek om:
==> gezamenlijk tot afspraken te komen (b.v. kampvervoer, fuifkalender,…)
==> programma’s uit te wisselen of op elkaar af te stemmen
==> gewoon om bij te babbelen

C. Activiteiten organiseren
De activiteiten die de jeugdraad organiseert, bieden een meerwaarde en zijn aanvullend op de initiatieven
die het bestaande jeugdwerk al neemt: activiteiten die spiksplinternieuw zijn of activiteiten die de medewerking van alle verenigingen vereisen.

Meestal gaat het om spel-, sport-, culturele, en ontspanningsactiviteiten. Soms ook een vorming- of informatiemoment of het uitgeven van een brochure.
Het opzetten van een gezamenlijk initiatief kan aangename gevolgen hebben nl.: de groepssfeer binnen de jeugdraad en het profiel naar de buitenwereld toe kan versterkt worden.
Je kan op een andere manier dan via advieswerk aan de buitenwereld laten zien wat je als jeugdraad in je mars hebt en het kan extra jongeren aantrekken.

Een goede mix is belangrijk! Elke jeugdraad legt zijn eigen accenten. Een goed evenwicht tussen actie en beleid is gezond. Het doel van de jeugdraad als adviesorgaan mag niet uit het oog worden verloren. Maar de betrokkenheid van de jongeren bij de jeugdraad is een even groot aandachtspunt. Daarom is het goed om jaarlijks de bezigheden van de jeugdraad met zoveel mogelijk jongeren te evalueren en te plannen.